https://dealavo.com/sk

Zásady ochrany osobných údajov webovej stránky Dealavo Smart Prices

Vážení používatelia!
Záleží nám na vašom súkromí a chceme, aby ste sa pri používaní našich služieb cítili príjemne. Preto nižšie uvádzame najdôležitejšie informácie o zásadách spracúvania vašich osobných údajov našim Webom a o súboroch cookies, ktoré používa náš Web. Tieto informácie boli pripravené so zohľadnením GDPR, teda všeobecného nariadenie o ochrane údajov.

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dealavo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Włodarzewska 33/6
02-384 Varšava
zapísaná do Národného súdneho registra – Obchodného registra Okresným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, 12. Hospodársky oddiel národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000614817, IČO: 364279827, DIČ: 7010571133, so základným imaním 48 620,00 PLN.

§1 OSOBNÉ ÚDAJE A SÚKROMIE

Ak si chcete vytvoriť používateľský účet a využívať naše služby, budete požiadaní o poskytnutie vašich osobných údajov.
Vaše údaje spracúvame na nižšie uvedené účely, súvisiace s fungovaním Webovej stránky a poskytovaním služieb, ktoré sú na nej ponúkané („Služby”).
Účel spracovania: Poskytovanie služieb dostupných na Webových stránkach

Právny základ pre spracúvanie údajov:

 • Zmluva o poskytovaní služieb (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR)
 • Záväzná právna povinnosť, napríklad v súvislosti s účtovníctvom (čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR)
 • Náš oprávnený záujem stanoviť, uplatňovať alebo obhajovať nároky (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR)

Poskytovanie údajov:
Je dobrovoľné, ale v niektorých prípadoch môže byť potrebné za účelom uzavretia zmluvy

Výsledok neposkytnutia údajov závisí od účelu, na ktorý majú byť údaje poskytnuté:

 • bez možnosti registrácie na Webovej stránke
 • bez možnosti využívania služieb Webovej stránky, najmä v oblasti služieb sledovania cien

Možnosť odvolať súhlas: kedykoľvek.
Spracúvanie údajov zostáva zákonné, kým neodvoláte svoj súhlas.

§2 DOBA SPRACÚVANIA

Vaše údaje budeme spracúvať iba po dobu, počas ktorej budeme mať na spracúvanie právny základ, teda do chvíle, kedy:

 • zákonná povinnosť, ktorá nás zaväzuje spracúvať vaše údaje, nás prestáva byť záväzná, alebo
 • zanikne možnosť uplatnenia nárokov súvisiacich so zmluvou uzavretou medzi Webom a ktoroukoľvek zo strán, alebo
 • odvoláte svoj súhlas so spracúvaním údajov, ak bol základom spracúvania.

– podľa toho, čo je v danom prípade uplatniteľné a čo sa stane najneskôr.

§3 BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Pri spracúvaní vašich osobných údajov používame organizačné a technické opatrenia v súlade s platnými zákonmi vrátane šifrovania pripojenia pomocou certifikátu SSL.

§4 VAŠE PRÁVA

Okrem toho máte právo požadovať:

 • prístup k vašim osobným údajom,
 • ich opravu,
 • odstránenie,
 • obmedzenie spracúvania,
 • prenos údajov inému správcovi.

Rovnako máte právo:

 • kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich údajov:

Ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás.
Ak sa domnievate, že vaše údaje nie sú spracúvané v súlade so zákonom, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu.

§5 SÚBORY COOKIES

Náš Web, ako väčšina webových stránok, používa tzv. súbory cookies.

Tieto súbory:

 • sú uložené v pamäti vášho zariadenia (počítač, telefón atď.);
 • okrem iného vám umožňujú využívať všetky funkcie Webovej stránky;
 • nemenia nastavenia vášho zariadenia.

Použitím príslušných možností svojho prehliadača môžete kedykoľvek:

 • vymazať súbory cookies,
 • v budúcnosti zablokovať používanie súborov cookies.

Na týchto Webových stránkach sa súbory cookies používajú na nasledujúce účely:

 • zapamätanie si informácií o vašej relácii,
 • štatistické,
 • marketingové,
 • poskytovania funkcií Webovej stránky.

Informácie o spravovaní súborov cookies vrátane toho, ako ich vo svojom prehliadači vypnúť, nájdete v pomocníku svojho prehliadača. Informácie o tejto téme si môžete prečítať stlačením klávesu F1 v prehliadači. Relevantné tipy navyše nájdete na nasledujúcich podstránkach v závislosti od toho, aký prehliadač používate:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge

Pokiaľ v nastaveniach svojho prehliadača používanie cookies nevypnete, znamená to, že s ich používaním súhlasíte.
Viac informácií o súboroch cookies nájdete na Wikipédii.

§6 EXTERNÉ SLUŽBY / PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Používame služby externých subjektov, ktorým môžu byť prenášané vaše údaje. Nižšie je uvedený zoznam takýchto subjektov:

 • Osoby, ktoré s nami spolupracujú na základe občianskoprávnych zmlúv, podporujú našu súčasnú aktivitu
 • Poskytovateľ hostingu
 • Poskytovateľ softvéru, ktorý uľahčuje podnikanie (napr. účtovný softvér)
 • Subjekt, ktorý uľahčuje optimalizáciu Webovej stránky

§7 PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO KRAJÍN MIMO EURÓPSKU ÚNIU

Vzhľadom na vyššie uvedené môžu vaše osobné údaje spracúvať aj subjekty mimo Európskej únie. Primeraná úroveň ochrany vašich údajov, a to aj prostredníctvom použitia vhodných záruk, zaisťuje účasť týchto subjektov v štíte na ochranu osobných údajov EÚ-USA, ktorý bol zavedený vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie, ako súbore pravidiel zaručujúcich primeranú ochranu vášho súkromia

§8 CKONTAKT NA SPRÁVCU

Chcete uplatniť svoje práva týkajúce sa osobných údajov? Alebo vás zaujíma niečo súvisiace s našimi zásadami ochrany osobných údajov?
Napíšte nám na: pdc@dealavo.com