Przygotuj się na zmiany w przepisach regulujących sprzedaż internetową

Artykuł powstał dzięki współpracy z Legal Geek.

Czy wiesz, że dla prowadzących sklepy internetowe szykują się poważne zmiany w prawie mające wpływ na dokumenty dotyczące ich działalności, takie jak np. regulamin? Zmiany uregulują na nowo tak ważne kwestie, jak chociażby reklamacje. 

Jeśli temat dotyczy Ciebie, zobacz, jakie zmiany zostaną wprowadzone. 

Zgodnie z założeniami wynikającymi ze zobowiązań do wdrożenia aktów prawa Unii Europejskiej, zmiany miały wejść w życie 1 stycznia 2022 r., lecz nie dotrzymano tego terminu. Prace są jednak na ukończeniu i należy spodziewać się, że nowe przepisy zostaną wdrożone niebawem – na chwilę obecną wejście w życie nowelizacji zaplanowane jest na 28 maja 2022 r. W związku z powyższą sytuacją, niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie projektu ustawy. 

Przepisy dotyczące pozostałej grupy przedsiębiorców czyli tzw. podmiotów profesjonalnych, nie ulegną zmianie i pozostaną w dotychczasowym kształcie.  

Jakich zmian możemy się więc spodziewać?  

Zgodnie z projektem, należy przygotować się na wyraźny rozdział przepisów dotyczących sprzedaży towarów w klasycznym ujęciu oraz sprzedaży treści i usług cyfrowych. Poniżej znajdziecie przegląd najważniejszych zmian. 

Uwaga – niżej opisane regulacje będą mieć zastosowanie do konsumentów oraz przedsiębiorców uprzywilejowanych – przepisy dotyczące podmiotów profesjonalnych mogą kształtować się w inny sposób.  

Tzw. przedsiębiorca uprzywilejowany to osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Taki rodzaj podmiotu został wprowadzony zeszłorocznymi zmianami prawa, dokładniej z 1 stycznia 2021 roku, więcej o nim przeczytasz na blogu Legal Geek.  

Co ważne, co do konsumentów nie będzie już stosowany szczególny przepis kodeksu cywilnego regulujący przedawnienie (okres, w którym możliwe jest skuteczne dochodzenie roszczeń) w ramach rękojmi, fragment ten nie został również przeniesiony do nowej wersji ustawy o prawach konsumenta. Nowelizacja przewiduje więc w tej sytuacji zastosowanie terminów ogólnych wskazanych w kodeksie cywilnym. 

 

SPRZEDAŻ „TRADYCYJNYCH” TOWARÓW 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONSUMENTA, A TAKŻE PRZEDSIĘBIORCY UPRZYWILEJOWANEGO PRZENIESIONE DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA 

Dotychczas rękojmia była regulowana w kodeksie cywilnym, jednak w tym zakresie nadchodzą zmiany. Przepisy opisujące zasady stosowania rękojmi dotyczącej konsumentów oraz przedsiębiorców uprzywilejowanych zostaną w zmienionym kształcie umieszczone w ustawie o prawach konsumenta.  

MODYFIKACJA ZASAD STOSOWANIA RĘKOJMI 

 Tak jak dotychczas, ale na innych zasadach, będzie możliwe: 

 • żądanie wymiany towaru, 
 • żądanie naprawy towaru, 

a także: 

 • złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny,  
 • złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

W przypadku złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny i o odstąpieniu od umowy wprowadzone zostaną dodatkowe warunki, kiedy skorzystanie z tego środka reklamacyjnego będzie możliwe. 

Obecnie, tylko dla odstąpienia od umowy konieczne jest wystąpienie istotnej wady. 

Po zmianach będzie można żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli: 

 • sprzedający odmówi doprowadzenia towaru do zgodności z umową; 
 • sprzedający nie doprowadzi towaru do zgodności z umową; 
 • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; 
 • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy; 
 • z oświadczenia sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. 

Zostało również wprowadzone domniemanie, że niezgodność towaru z umową jest istotna. Co to oznacza dla sprzedającego? To, że to właśnie on musi udowodnić, że wada nie ma takiego charakteru, a kupujący nie może odstąpić od umowy z wskazanego przez siebie powodu – kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna. 

Kolejna ważna zmiana dotyczy dostarczenia wadliwego towaru. Przed zmianami to kupujący miał obowiązek dostarczyć sprzedającemu towar (na koszt sprzedającego). Teraz, zgodnie z projektem, przy wymianie i naprawie towaru, po stronie sprzedającego są nie tylko koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ale także odbiór towaru. 

Co więcej, nastąpi również duża zmiana w odniesieniu do ograniczenia rękojmi – dotychczas było możliwe wyłączenie lub ograniczenie rękojmi w stosunku do przedsiębiorcy uprzywilejowanego, teraz możliwe będzie natomiast wyłączenie rękojmi tylko w stosunku do przedsiębiorców nienależących do ww. grupy. 

Wprowadzony zostanie również koncept akceptacji wady towaru

Zgodnie z nowymi przepisami, sprzedający nie poniesie odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie wskazanym w ustawie o prawach konsumenta, jeżeli kupujący zostanie wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową wskazanych w ww. ustawie oraz najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptuje brak konkretnej cechy towaru. 

Inaczej mówiąc, nie będzie wystarczająca sama informacja o braku takiej zgodności – wymagana będzie odrębna akceptacja w tym względzie.  

TOWAR Z ELEMENTAMI CYFROWYMI 

Zupełną nowością jest również wprowadzenie pojęcia towaru z elementami cyfrowymi i regulacji jego dotyczących. 

Towar z elementami cyfrowymi to towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.  

Przykładem może być np. smartwatch, który pełni swoje funkcje tylko z aplikacją udostępnianą na podstawie tej samej umowy sprzedaży, ale którą klient pobiera na swój smartfon. 

Do treści cyfrowych połączonych z ww. towarami co do zasady stosowane są również przepisy dot. przeniesienia własności towaru, a nie przepisy opisujące treści cyfrowe online. 

  

TREŚCI CYFROWE DOSTARCZANE ONLINE 

Dla uniknięcia wątpliwości – opisane niżej przepisy nie znajdą zastosowania do treści cyfrowych dostarczanych na trwałym nośniku, takim jak np. płyta CD, a także nie będą adekwatne do dostarczania treści cyfrowych w sposób ciągły, jak np. prenumerata. 

Treści cyfrowe dostarczane online to np. e-booki lub audiobooki. 

ODRĘBNOŚCI W PROCEDURZE REKLAMACYJNEJ  

W przypadku nieotrzymania treści cyfrowej, kupujący ma możliwość wezwania sprzedającego do dostarczenia tej treści. Jeśli nie zostanie ona dostarczona niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym wspólnie terminie, kupujący może odstąpić od umowy. 

Co ważne, kupujący może odstąpić od umowy bez wezwania, jeżeli: 

 • sprzedający oświadczył, lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy przedmiotu umowy, 
 • sprzedający i kupujący uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia przedmiotu umowy miał istotne znaczenie dla kupującego, a sprzedający nie dostarczył jej w tym terminie. 

Co jednak w przypadku, gdy treść cyfrowa została dostarczona, ale jest niezgodna z umową

W tym przypadku kupujący może żądać doprowadzenia do zgodności z umową, jednakże gdyby doprowadzenie do zgodności z umową było niemożliwe, albo gdyby pociągało za sobą dla sprzedającego nadmierne koszty, sprzedający może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową. 

 Przy ocenie nadmierności kosztów należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, a w szczególności znaczenie braku zgodności z umową oraz wartość przedmiotu umowy. 

 Należy również podkreślić, że sprzedający ma obowiązek doprowadzić treść cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego, uwzględniając jej charakter i cel, do którego jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi sprzedający. 

Przy niezgodności z umową kolejną możliwością jest złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy 

Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy: 

 • doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów opisanych wyżej; 
 • sprzedający nie doprowadził treści cyfrowej do zgodności z umową w sposób opisany powyżej; 
 • brak zgodności z umową występuje nadal, pomimo że sprzedający próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową; 
 • brak zgodności z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy; 
 • z oświadczenia sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. 

W przypadku skorzystania z prawa do obniżenia ceny albo do odstąpienia od umowy, środki należy zwrócić kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO TREŚCI CYFROWE 

Sprzedający treści cyfrowe odpowiada za brak zgodności treści cyfrowej dostarczanej jednorazowo lub częściami z umową, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej. 

W tym przypadku, aby uwolnić się od odpowiedzialności za tego typu niezgodność, sprzedający powinien: 

 • najpóźniej w chwili zawarcia umowy poinformować wyraźnie kupującego, że konkretna cecha treści cyfrowych odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43i ust. 2 lub 3 ustawy o prawach konsumenta, oraz 
 • otrzymać od kupującego wyraźną i odrębną akceptację braku tej cechy treści cyfrowej. 

Podsumowując, na co warto zwrócić uwagę w związku ze zmianami?  

Przede wszystkim, należy trzymać rękę na pulsie i zwrócić uwagę na moment wejścia w życie nowych regulacji. Poza tym, warto zapoznać się z nowymi procedurami, a także już teraz przejrzeć oraz przygotować do zmian regulamin sklepu internetowego tak, aby być gotowym na nadchodzącą nowelizację przepisów. Z pewnością cała procedura reklamacyjna będzie wymagała zmiany.  

Artykuł powstał dzięki współpracy z kancelarią Legal Geek, twórcami innowacyjnego narzędzia prawnego Kreator Legal Geek, które pozwala na generowanie indywidualnych dokumentów niezbędnych do prowadzenia sklepu internetowego.